Fælles prioriteringsønsker til Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetbidrag 2018

Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavns fælles prioriteringsønsker Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetbidrag 2018

Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn har følgende prioriterede punkter, som vi beder om
indgår i det kommende budget 2018 i Københavns Kommune:

Stop besparelserne på KFU-området

Befolkningstilvækst, nye bydele og idrætstendenser tilsiger nye investeringer på idrætsområdet. Effektiviseringskravet i de kommende fire år sker uden hensynstagen til det øgede pres på kultur- og fritidsforvaltningens drift og investeringsefterslæ-bet på idrætsområdet. Det er afgørende, at fokusere på smarte løsninger som f.eks. digitale løsninger, multifunktionel benyt-telse af faciliteter og brugerdrevne idrætsanlæg, men det nytter ikke at gennemføre besparelser, som ikke har udgangspunkt i effektiviseringer men reelt set er serviceforringelser.

Større pulje til sociale partnerskaber i foreningsliv i KFF

Der har i nogle år været et samarbejde med udvalgte foreninger om at løfte sociale opgaver. Denne ordning kan med fordel udbredes til flere foreninger med henblik på yderligere fokus på social inklusion, sammenhængskraft og tryghedsskabelse.

Pulje til tværgående bydelsindsatser og foreningsudvikling

I efteråret 2016 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en partnerskabsaftale med Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn. I aftalen indgår fire bydelsaftaler med Kultur Syd, Kultur Amager, Kultur Østerbro og Kultur Nord. Aftalerne adresserer samar-bejde med lokale aktører på tværs af forvaltningerne. Kultur- og Fritidsudvalget opfordres til at foreslå en samlet bevilling på tværs af forvaltningerne til understøttelse af dette arbejde.

Havkulturhus i Nordhavn

I tilknytning til den nu godkendte badezone ved Sandkaj i Nordhavn bør der allerede i 2018 investeres i ”Det Flydende For-eningshus” til gavn for havsvømmere, vinterbadere og kajakroere. Der mangler faciliteter, som tilgodeser borgernes behov for at bruge havnen og vandet til rekreative formål, og de mange nye beboere i Nordhavn mangler generelt faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter. Det Flydende Foreningshus vil kunne flyttes ud i Nordhavn efterhånden som bydelen udvikler sig.

Sikre at ”Byens Hus” i Ørestad bliver en beboer, kultur og idrætsfacilitet

Med en kommunal investering på 5 mio. kr., der kan supplere By & Havns anlægsmidler, kan huset opgraderes, så det også får funktion som en multifunktionel bevægelses- og kulturfacilitet i samarbejde med bl.a. Børne- og Ungeforvaltningen.

Etablering af Kampsportens Hus på Nørrebro

Ønsket om at flytte idrætsaktiviteter fra private, lejede lokaler over i kommunale lokaler giver god mening, men lader sig kun gøre hvis der investeres i kommunale faciliteter. Kampsportens Hus er i den sammenhæng et rigtigt projekt.

Flere kunststofbaner til brug for fodboldklubber

Omlægningen af græsbaner til kunstbaner vil frigøre tid i indendørs-sæsonen, hvor fodbold beslaglægger en del gymnastiksale på skoler.


Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn ser frem til budgetforhandlingerne og indgår gerne i konstruktiv dialog og samarbejde om at udvikle et idrætsaktivt København.

Her kan du hente publikationen som PDF.

 

Kate Skavin Kate Skavin er sekretariatsmedarbejder i Idrætsforum København

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X