Ambitiøst budgetforlig i København

Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn

Idrættens organisationer kvitterer for et
ambitiøst budgetforlig i København

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået
budgetforlig i Københavns Kommune.

Partierne har vedtaget i forlig, der rummer mange idrætsrelaterede tiltag og investeringer.

Formand for Idrætsforum København, Henrik Ravnild, udtaler:
”Vi er særdeles tilfredse med det indgåede budgetforlig. Jeg mindes ikke, at vi har set så
ambitiøst et budgetforlig på idrættens vegne. Vi ser frem til at iværksætte og understøtte
de mange gode initiativer på både anlægs- og aktivitetssiden i samarbejde med de lokale
idrætsforeninger.”

Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, udtaler:
”Det er et opløftende og stærkt budget på idrætsområdet, som forligspartierne har vedtaget.
Idrætten har virkelige fået et løft. Ud over de mange facilitetsrettede tiltag vil vi gerne
kvittere for den tværgående pulje til bydelsrettede initiativer, som bliver helt afgørende for
vores indsats i samarbejde med de lokale aktører og idrætsforeningerne.”

 

For yderligere politisk kommentarer, kontakt:
Henrik Ravnild, Formand for Idrætsforum København: m. 2371 3053
Peder Nedergaard, Formand for DGI Storkøbenhavn: m. 4255 7550

For kommentarer til budgetforligets konkrete indsatser, kontakt:
Søren Hemmingshøj, Sekretariatsleder for Idrætsforum København: m. 2175 7585
Kasper Lund Kirkegaard, Idrætspolitisk konsulent, DGI Storkøbenhavn: m. 2974 4982

 

Fakta om IFK og DGI Storkøbenhavn
Idrætsforum København (IFK) er Danmarks Idrætsforbunds lokale indsats i Københavns
Kommune. IFK organiserer 903 idrætsforeninger og har i alt 135.679 medlemmer i Københavns
Kommune. DGI Storkøbenhavn dækker i alt 11 kommuner i hovedstadsregionen. I
Københavns Kommune organiserer DGI Storkøbenhavn 256 idrætsforeninger med i alt
84.859 medlemmer.


Nedenfor en oversigt over de
idrætsrelaterede initiativer i budgettet

Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet
Igennem de sidste 14 år er udsatte børn og deres forældre i København blevet introduceret
til det københavnske kultur- og foreningsliv gennem en række initiativer. Parterne
er enige om, at forsætte og udvide indsatsen.
Der afsættes:
– 1,4 mio. kr. i service i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019-2021 til fortsættelse af FritidsGuiderne
KBH
– 0,7 mio. kr. i service i 2018-2021 til fortsættelse af FerieCamp, Sydhavnen
– 1,4 mio. kr. i service i 2018-2021 til udvidelse af FerieCamp til Bellahøj og Amager Øst
– 2,2 mio. kr. i service i 2018-2021 til udvidelse af Social Partnerskaber med udvalgte
folkeoplysende foreninger
– 0,7 mio. kr. i service i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i
2021 til kontingentstøtte til udsatte børn/unge
– 0,5 mio. kr. i service i 2018-2021 til Børne- og Ungekulturpiloterne

Pulje til tværgående bydelsindsatser
Københavns Kommune har en partnerskabsaftale med Idrætsforum København (IFK)
og DGI Storkøbenhavn med det formål at styrke det københavnske foreningsliv. Parterne
er enige om at afsætte en pulje til tværgående bydelsindsatser.
Der afsættes:
– 1,4 mio. kr. i service i 2018 til understøttelse af det tværgående samarbejde i fire byområder

Skolen i Sydhavnen – 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser
– 2,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2021 til udendørs idrætsfaciliteter på den grønne kile

Ungdoms fodbold EM 2020
– 1,6 mio. kr. i 2020 til aktiviteter i forhold til at gøre EM 2020 til en københavnerbegivenhed
og styrke fodbolden som foreningsidræt

Kampsportens Hus
Med budget 2016 blev der afsat midler til planlægning og udvikling af Kampsportens
Hus på Skodagrunden på Nørrebro. Parterne er enige om at afsætte midler til medfinansiering
af Kampsportens Hus.
Der afsættes:
– 44,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2018-2021 til Kampsportens Hus
– 9,1 mio. kr. i finansposter i 2018 vedrørende finansiering
– 4,9 mio. kr. i service fra 2021 og frem til drift og vedligehold

Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg
I budgetaftalen for 2017 blev der afsat en planlægningsbevilling til helhedsrenovering af
Ryparkens Idræts-anlæg. Parterne er enige om at afsætte midler til en renovering af Ryparkens
Idrætsanlæg og etablering af ny bruger- og publikumsadgang.
Side 3 af 5
Der afsættes:
– 52,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019

Renovering og klimatilpasning af Svanemøllehallen
I budgetaftalen for 2017 blev parterne enige om at afsætte en planlægningsbevilling til
at afdække perspektiverne i en renovering af Svanemøllehallen. Parterne er enige om,
at afsætte midler til renovering og skybrudssikring af hallen.
Der afsættes: – 10,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2018-2019

Det Flydende Foreningshus
Det flydende foreningshus i Nordhavn kan rumme bl.a. opbevaring af udstyr til sejlsport,
sauna og omklædning og kan danne ramme om bydelens foreningsliv. Parterne er
enige om at afsætte midler til medfinansiering af etablering og afledt drift.
Der afsættes:
– 2,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til kommunal medfinansiering af Det Flydende
Foreningshus
– 0,3 mio. kr. i service i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 og frem til afledt drift

Byens Hus i Ørestad
Prognoserne peger på, at der kommer mere end 20.000 nye københavnere i Amager
Vest frem mod 2027. By & Havn opfører et beboerhus kaldet ’Byens Hus’ på vegne af
de nye grundejere i Ørestad Syd. Parterne er enige om at afsætte midler til medfinansiering,
deponering og drift af størstedelen af huset, så Byens Hus kan udvikles som et
kombineret beboer- og kulturhus.
Der afsættes:
– 5,0 mio. kr. i anlæg i 2018 til opgradering af Byens Hus
– 2,0 mio. kr. i service i 2021 og frem til afledt drift

Festivalpuljen
Festivalpuljen yder støtte til en række kulturelle festivaler og idrætsbegivenheder i Kø-
benhavn. Parterne er enige om at forlænge puljen.
Der afsættes:
31
– 14,3 mio. kr. i service i 2019 til Festivalpuljen

Helhedsplan for Kløvermarken – Ketsjersportens hus og omklædningsfaciliteter
Parterne er enige om at understøtte klubbernes indsats i forhold til at sikre tilstrækkelige
faciliteter på både drenge- og pigesiden. Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodes om at
udarbejde en helhedsplan sammen med idrætsforeningerne omkring Kløvermarken,
herunder forslag til udvikling af Ketsjersportens Hus, fælles idrætsfaciliteter, klublokaler
og omklædningsforhold til begge køn. Helhedsplanen forelægges Økonomiudvalget
forud for overførselssagen 2017-18.

Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg
København har i 2015-2017 anlagt tre udendørs fitnessanlæg i tilknytning til idrætsfaciliteter.
Parterne er enige om at afsætte midler til anlægge et nyt udendørs fitnessanlæg.
Der afsættes:
– 0,7 mio. kr. i anlæg i 2018 til en anlægsbevilling til et udendørs fitnessanlæg

Vandkulturhus og foreningsfacilitet på Papirøen
Med budget 2017 blev der afsat midler til planlægningsbevilling, arkitektkonkurrence
samt køb af byggeret til svømmefacilitet med foreningsfaciliteter og havnebad på Papirøen/Christiansholm.
Parterne er enige om, at der skal opføres et vandkulturhus, havnebad
og foreningsfaciliteter på Papirøen. Parterne afventer, at arkitektkonkurrencen
om faciliteterne afsluttes med henblik på endelig prissætning og fondsdialog om finansiering.
Fondsfinansiering er en forudsætning for at kunne indfri det høje ambitionsniveau
for byggeriet. Parterne er enige om, at den endelige finansieringsplan godkendes i
forbindelse med Overførselssagen 2017-18

Kunstgræsbaner på Nørrebro
Der er stor efterspørgsel på fodboldbaner på Nørrebro. Parterne er enige om at afsætte
midler til screening af fem mulige placeringer af kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Mimersparken,
Hans Tavsens park, Nuuks plads og Nørre Allé. Parterne foretrækker en
placering i Nørrebroparken. Der afsættes desuden midler til en efterfølgende planlægningsbevilling.
Der afsættes:
– 0,8 mio. kr. i anlæg i 2018 til screeninger og planlægningsbevilling

Klubhus til Husum Boldklub
Husum Boldklubs klubhus fremstår generelt nedslidt. For at understøtte fodboldaktiviteterne
i området er parterne enige om at afsætte midler til at opføre et nyt klubhus til Husum
Boldklub.
Der afsættes:
– 6,5 mio. kr. i anlæg i 2018

Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning
Parterne er enige om at etablere en kunstgræsbane ved Hekla Park på Amager Fælled.
Banen omkredses med et hegn, og der opsættes belysning.
Der afsættes:
– 5,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017–2018 til etablering af kunstgræsbane med hegn og
belysning
– 0,8 mio. kr. i service i 2019 og frem til drift og vedligehold

Dræning af fodboldbaner på Damhusengen
Fodboldbanerne på Damhusengen i Vanløse udnyttes ikke optimalt, da de er særligt
sårbare over for regn. Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling
til dræning af fodboldbaner.
Der afsættes:
Side 5 af 5
– 0,5 mio. kr. i anlæg i 2018 til en planlægningsbevilling

Modernisering af Sundby Idrætspark
Sundby Idrætspark lever ikke op til kravene om både lysanlæg og varme i banen i forbindelse
med afvikling af 1. divisionskampe. For at sikre at Sundby Idrætspark lever op
til kravene fra næste sæson, er parterne enige om at afsætte midler til en modernisering
af Sundby Idrætspark.
Der afsættes:
– 18,0 i samlet anlæg i 2018 til planlægning, etablering af lysanlæg og omlægning af naturgræsbane
til kunstgræs med varme i banen
– 0,6 mio. kr. i service i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019 og frem til drift af lys, varme og kunstgræs
Parterne er enige om, at eventuelle mindre udgifter i det samlede projekt tilfalder kassen.

Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet
Igennem de sidste 14 år er udsatte børn og deres forældre i København blevet introduceret
til det københavnske kultur- og foreningsliv gennem en række initiativer. Parterne
er enige om, at forsætte og udvide indsatsen.
Der afsættes:
– 1,4 mio. kr. i service i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019-2021 til fortsættelse af FritidsGuiderne
KBH
– 0,7 mio. kr. i service i 2018-2021 til fortsættelse af FerieCamp, Sydhavnen
– 1,4 mio. kr. i service i 2018-2021 til udvidelse af FerieCamp til Bellahøj og Amager Øst
– 2,2 mio. kr. i service i 2018-2021 til udvidelse af Social Partnerskaber med udvalgte
folkeoplysende foreninger
– 0,7 mio. kr. i service i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i
2021 til kontingentstøtte til udsatte børn/unge
– 0,5 mio. kr. i service i 2018-2021 til Børne- og Ungekulturpiloterne


 

Kate Skavin Kate Skavin er sekretariatsmedarbejder i Idrætsforum København

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X